Loading...

Algemene voorwaarden

Verkoopsovereenkomsten

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgestelde afwijkingen, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met ACTA-B, zowel verkoopsovereenkomsten als alle overeenkomsten die betrekking hebben op door ACTA-B te presteren diensten, met inbegrip van de onderhouds- en licentiecontracten. Huidige algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andere algemene voorwaarden, inbegrepen de algemene voorwaarden van de klant. Door de enkele bestelling of betaling aanvaardt de klant deze voorwaarden.

Recht op wijziging

ACTA-B behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in één (1) maand na de bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de klant de wijzigingen van de voorwaarden niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van de inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht om de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen. Indien Acta-B geen aangetekend schrijven ontving voor de inwerkingtreding van de wijzigingen, wordt de klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard na het tijdstip van de inwerkingtreding.

Leveringstermijn

Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, zijn de door ACTA-B opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend en nooit bindend. Gebeurlijke vertraging in leveringen geven nooit recht op welke schadevergoeding dan ook.

Maatwerk

ACTA-B behoudt zich het recht voor om bijkomend gevraagde dienstenprestaties (o.a. maatwerk) niet te aanvaarden. ACTA-B zal de klant hiervan binnen een termijn van veertien (14) dagen in kennis stellen.

Eigendomsrecht

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de licentie- en onderhoudscontracten van ACTA-B telkens voor (1) één jaar aangegaan. De licentie- en onderhoudscontracten worden stilzwijgend jaarlijks verlengd bij gebreke aan tijdige opzegging. Een opzegging moet schriftelijk en minstens 6 maanden voor de einddatum van het contract aan ACTA-B worden meegedeeld.

In afwijking van art. 1583 B.W. gaat de eigendom van de geleverde hardware of het gebruiksrecht van de geleverde software slechts over op de klant nadat deze aan ACTA-B al het door hem uit oorzaak van de levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, interesten en schadevergoedingen heeft voldaan.

Goederen

De gekochte goederen dienen ten laatste acht dagen na de ter beschikking stelling afgenomen te worden. Bij niet tijdige afhaling van de goederen en bij gebreken aan betaling ervan is ACTA-B gerechtigd, zonder voorafgaande in gebrekestelling, naar onze keuze hetzij de betaling ervan te vorderen, hetzij de verkoop ervan van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij ons of bij derden opgeslagen worden en zullen wij gerechtigd zijn, behalve de koopprijs, alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen. In het tweede geval zal de koper ACTA-B een forfaitaire en onverminderde schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15 % van het bedrag van de verkoop.

Garantie

De garantie van ACTA-B beperkt zich tot de gebeurlijke garantie gegeven door haar leveranciers. De garantiebepalingen en garantiebeperkingen van hardware leveranciers en/of software leveranciers zijn overeenkomstig van toepassing. De toepasselijke garantietermijn loopt vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden of afgenomen dienden te worden. Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zullen de verplichtingen van ACTA-B zich beperken tot de kosteloze vervangingen of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding uit welke oorzaak dan ook te kunnen gehouden zijn. Eventuele zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering en plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan ACTA-B, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit zijn gedekt door de (voorlopige) oplevering of aanvaarding. ACTA-B is noch aansprakelijk voor zichtbare of gekende gebreken na aanvaarding, noch voor verborgen gebreken die zich pas na de garantieperiode van de leverancier zouden manifesteren. ACTA-B is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade van welke aard ook. ACTA-B is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij verlies of beschadiging van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van de nodige back-ups.

Eigendomsrecht

De levering van producten, software, maintenance en/of andere diensten door ACTA-B aan de klant, houdt geen enkele overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht. De vergoedingen betaald door de klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht, behoudens eventueel de vergoeding voor de softwarelicenties. Elk intellectueel eigendomsrecht op werken die gecreëerd zijn door ACTA-B, haar werknemers of onderaannemers (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, knowhow en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van of in licentie gegeven aan ACTA-B en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. Deze intellectuele eigendomsrechten mogen niet misbruikt worden, noch door de klant, noch door derden. ACTA-B kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke inbreuken op andere intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van haar producten, software, maintenance of andere diensten. De klant erkent en garandeert dat ACTA-B door de uitvoering van het contract geen inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van de klant of derden.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, zijn alle facturen van ACTA-B betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Vergoedingen voor onderhouds- of licentiecontracten zullen op voorhand worden betaald, uiterlijk een maand na aanvang van de periode waarop ze betrekking hebben.

Protesteren factuur

Elke niet binnen de acht dagen geprotesteerde factuur wordt beschouwd als zijnde aanvaard door de klant. De betalingsverplichtingen van de klant worden niet opgeschort door het indienen van een klacht betreffende de goederen of diensten.

Niet betaling

De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat bij niet betaling op de vervaldag, er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd is. Deze intrest begint te lopen de dag na de vervaldag. Alle facturen die niet betaald werden op de vervaldag van de factuur, worden bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling forfaitair verhoogd met een schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 150 euro, en dit onverminderd het recht op de terugvordering van alle relevante invorderingskosten. De klant is dit bedrag aan ACTA-B verschuldigd ten titel van schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd alle andere relevante invorderingskosten. Bij niet tijdige betaling van één enkele factuur zullen andere, zelfs niet vervallen schuldvorderingen, van ACTA-B op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt ACTA-B zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door ACTA-B.

Geschillen

Alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.